Pitanja i odgovori o manjini

Pitanja i odgovori o nacionalnoj manjini

Sta znači nacionalna manjina?

Pojam nacionalna manjina odnosi se na grupu koja je brojčano manja od ostalog dijela stanovništva jedne države, koja se ne nalazi u dominantnoj poziciji, čiji članovi, kao državljani te države, posjeduju etničke, religijske ili jezičke posebnosti, koje se razlikuju od ostalog dijela stanovništva i koja pokazuje smisao za solidarnost za održavanje kulture, tradicije, religije i jezika.

Ko može biti priznat kao nacionalna manjina u Austriji?

Austrijski državljani, koji vode porijeklo van Austrije, žive duže vrijeme u Austriji potpuno integrisani u austrijsko društvo i žele da zadrže svoju posebnost.

Šta bi značilo priznanje nacionalne manjine?

Postoji jedna posebna pravna zaštita manjina u državi kojom su pripadnici manjina zaštitićeni od raznih nepovoljnosti. Ustavom države Austrije su garantirana prava manjina na očuvanju svog jezika, svoje kulture i svega onoga što ga čini drugačijim od domicilnog stanovništva. Priznata manjina je legitimno tijelo koje radi na integraciji ali čuva zajednicu od asimilacije. Traženje priznanja nacionalne manjine ne znači traženje većih prava. Svi austrijski državljani imaju ista prava. U našem slučaju, priznata bosanska nacionalna manjina je garant očuvanja bosanskog jezika i identiteta u Austriji jer je zaštićena ustavom države Austrije. Bosanska nacionalna manjina može imati i školu u kojoj će naša djeca moći izučavati naš bosanski jezik i kulturu. Želimo da se naši ljudi ne asimiliraju kroz nekoliko generacija nego da budu ponosni i časni Austrijanci koji imaju i čuvaju svoju tradiciju,. To su ciljevi koje su već ostvarili drugi narodi u Austriji : Gradišćanski Hrvati, Slovenci, Česi, Madjari , Romi i Slovaci.

Šta su razlozi priznanja bosanske nacionalne manjine?

Bosanke i Bosanci su jedina grupa iz bivše Austro-Ugarske monarhije kojoj status manjine još uvijek nije priznat. Osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine doprinose u više generacija razvoju republike Austrije. Prema austrijskoj zvaničnoj statistici, oni su jedna od najbolje integrisanih migrantskih skupina u austrijskom društvu i mjereno sa omjerom zaposlenih/nezaposlenih svrstani su u kategoriju sa 'domaćim' Austrijancima. Gradijent obrazovnog nivoa od 1990-ih do danas veći je od domicilnog austrijskog stanovništva Priznanje ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine kao nacionalna manjina je dvostrana korist. Austrija dobija snažan doprinos ljudi iz BiH a ujedno pokazuje time koliko cijeni i poštuje svoje manjinske državljanje.

* Država Austrija se takodjer bori za prava svojih manjina u drugim državama, a posljednji primjer je boravak ministra vanjskih poslova u Sloveniji koji je tražio da Slovenija prizna pravo manjine austrijskim slovencima u Sloveniji. Dakle, priznata nacionalna manjina ima svojih razloga ukoliko želimo zadržati bosanski identitet u narednim desetljećima.

bs_BABS